Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spray-drain
spray-drain
['sprei'drein]
danh từ
mương, máng (ở cánh đồng)


/'spreidrein/

danh từ
mương, máng (ở cánh đồng)

Related search result for "spray-drain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.