Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speech clinic
speech+clinic
['spi:t∫'klinik]
danh từ
bệnh viện chữa những tật về nói; trường chữa những tật về nói


/'spi:tʃ,klinik/

danh từ
bệnh viện chữa những tật về nói; trường chữa những tật về nói

Related search result for "speech clinic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.