Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
space flying
space+flying
['speis'flaiiη]
danh từ
sự bay vào vũ trụ


/'speis'flaiiɳ/

danh từ
sự bay vào vũ trụ

Related search result for "space flying"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.