Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
space fiction
space+fiction
['speis'fik∫n]
danh từ
tiểu thuyết hoang tưởng về du hành vũ trụ


/'speis'fikʃn/

danh từ
tiểu thuyết hoang tưởng về du hành vũ trụ

Related search result for "space fiction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.