Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sounder
sounder
['saundə]
danh từ
máy phát âm
máy điện báo ghi tiếng
người dò
máy dò (chiều sâu của biển...)
lợn rừng đực nhỏ
(từ cổ,nghĩa cổ) đàn lợn rừng


/'saundə/

danh từ
máy phát âm
máy điện báo ghi tiếng
người dò
máy dò (chiều sâu của biển...)
lợn rừng đực nhỏ
(từ cổ,nghĩa cổ) đàn lợn rừng

Related search result for "sounder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.