Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
somniloquous
somniloquous
[sɔm'niləkwəs]
tính từ
hay nói mê


/sɔm'niləkwəs/

tính từ
hay nói mê

Related search result for "somniloquous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.