Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soap-bubble
soap-bubble
['soup'bʌbl]
danh từ
bong bóng xà phòng (quả bóng không khí xung quanh là một màng mỏng xà phòng có màu sắc thay đổi và dễ bị vỡ)


/'soup,bʌbl/

danh từ
bọt xà phòng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "soap-bubble"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.