Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smash-and-grab raid
smash-and-grab+raid
['smæ∫ənd'græb'reid]
danh từ
sự cướp phá
cuộc cướp phá (một cửa hàng)


/'smæʃən'græb'reid/

danh từ
sự cướp phá
cuộc cướp phá (một cửa hàng)

Related search result for "smash-and-grab raid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.