Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
small and early
small+and+early
['smɔ:l,ənd'ə:li]
danh từ
buổi chiêu đãi ít khách và không kéo tới khuya


/'smɔ:lənd'ə:li/

danh từ
buổi chiêu đãi ít khách và không kéo tới khuya

Related search result for "small and early"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.