Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slouchiness
slouchiness
['slaut∫inis]
danh từ
dáng đi thõng xuống; dáng (ngồi...) thườn thượt


/'slautʃinis/

danh từ
dáng đi thõng xuống; dáng (ngồi...) thườn thượt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.