Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slop-room
slop-room
['slɔp'rum]
danh từ
phòng phân phát quần áo chăn màn cho lính thuỷ (trên tàu)


/'slɔprum/

danh từ
phòng phân phát quần áo chăn màn cho lính thuỷ (trên tàu)

Related search result for "slop-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.