Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slavishness
slavishness
['sleivi∫nis]
danh từ
tính chất nô lệ, tính chất khúm núm, tính chất đê tiện
tính chất mù quáng (sự bắt chước)


/'sleiviʃnis/

danh từ
tính chất nô lệ, tính chất khúm núm, tính chất đê tiện
tính chất mù quáng (sự bắt chước)

Related search result for "slavishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.