Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
simurg
simurg
[si'mə:g]
danh từ
chim khổng lồ (trong thần thoại Ba tư)


/si'mə:g/

danh từ
chim khổng lồ (trong thần thoại Ba tư)

Related search result for "simurg"
  • Words pronounced/spelled similarly to "simurg"
    simurg smirk

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.