Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
simulaTên ngôn ngữ được phát triển dành cho các ứng dụng có tính chất mô phỏng trên máy tính Simula 67 là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngôn ngữ lập trình vù nó chứa việc tổng quát hóa quan trọng cho khái niệm khối, được gọi là lớp Simula là ngôn ngữ đầu tiên mở ra một dòng ngôn ngữ mới: ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.