Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shrift
shrift
[∫rift]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) sự xưng tội
short shrift
thời gian chờ thi hành án (quãng thời gian giữa sự tuyên án và sự thi hành án)


/ʃrift/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) sự xưng tội
short shrift thời gian chờ thi hành án (quãng thời gian giữa sự tuyên án và sự thi hành án)

Related search result for "shrift"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.