Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shirt-waist
shirt-waist
['∫ə:t'weist]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo bờ lu nữ (áo phụ nữ cài phía trước xuống tới thắt lưng)


/'ʃə:tweist/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo bờ lu nữ

Related search result for "shirt-waist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.