Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ship's boat


    Chuyên ngành kinh tế
thuyền nhỏ chuyển hàng (từ tàu lớn vào đất liền)
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
xuồng trên tàu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.