Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shandygaff
shandygaff
['∫ændigæf]
Cách viết khác:
shandy
['∫ændi]
như shandy


/'ʃændi/ (shandygaff) /'ʃændigæf/

danh từ
bia pha nước chanh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.