Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shadow factory
shadow+factory
['∫ædou'fæktəri]
danh từ
nhà máy thiết kế sẵn; nhà máy dự trữ (để đề phòng có chiến tranh)


/'ʃædou'fæktəri/

danh từ
nhà máy thiết kế sẵn; nhà máy dự trữ (để đề phòng có chiến tranh)

Related search result for "shadow factory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.