Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shadow cabinet
shadow+cabinet
['∫ædou'kæbinit]
danh từ
chính phủ lập sẵn (của phe đối lập chờ khi lên cầm quyền)


/'ʃædou'kæbinit/

danh từ
chính phủ lập sẵn (của phe đối lập chờ khi lên cầm quyền)

Related search result for "shadow cabinet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.