Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sextain


/ses'ti:nə/ (sextain)

/'sekstein/

danh từ

(thơ ca) Xettin, thể thơ sáu (gồm 6 đoạn, mỗi đoạn 6 câu)


Related search result for "sextain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.