Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sequestra
sequestra
Xem sequestrum


/si'kewstrəm/

danh từ, số nhiều sequestra /si'kwəstrə/
(y học) mảnh xương mục (của một khúc xương)

Related search result for "sequestra"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.