Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
septal
septal
['septəl]
tính từ
(thuộc) bộ lạc (ở Ai-len)
(giải phẫu) (thuộc) vách, (thuộc) vách ngăn


/'septəl/

tính từ
(thuộc) bộ lạc (ở Ai-len)
(giải phẫu) (thuộc) vách, (thuộc) vách ngăn

Related search result for "septal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.