Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
separability
separability
['sepərə'biliti]
danh từ
tính dễ tách, tính dễ phân ratính tách được

/,sepərə'biliti/ (separableness) /'sepərəblnis/

danh từ
tính dễ tách; sự dễ phân ra

Related search result for "separability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.