Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
semitrailer
semitrailer
[,semi'treilə]
danh từ
toa kéo một cầu


/'semi'treilə/

danh từ
toa kéo một cầu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.