Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
selfish

selfish
['selfi∫]
tính từ
ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích bản thân


/'selfiʃ/

tính từ
ích kỷ

Related search result for "selfish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.