Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-interest
self-interest
[,self 'intrist]
danh từ
tư lợi, tính tư lợi


/'self'intristid/

danh từ
tư lợi, quyền lợi bản thân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "self-interest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.