Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
select committee
select+committee
[si'lekt,kə'miti]
danh từ
ủy ban đặc biệt (có nhiệm vụ điều tra nghiên cứu một vấn đề đặc biệt ở hạ viện)


/si'lektkə'miti/

danh từ
tiểu ban đặc biệt (có nhiệm vụ điều tra nghiên cứu một vấn đề đặc biệt ở nghị viện)

Related search result for "select committee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.