Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sedulity
sedulity
[si'dju:liti]
Cách viết khác:
sedulousness
['sedjuləsnis]
danh từ
tính cần mẫn, tính chuyên cần, tính cần cù; tính kiên trì


/si'dju:liti/ (sedulousness) /'sedjuləsnis/

danh từ
tính cần mẫn, tính chuyên cần, tính cần cù; tính kiên trì

Related search result for "sedulity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.