Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
section-mark
section-mark
['sek∫n'mɑ:k]
danh từ
dấu đoạn


/'sekʃnmɑ:k/

danh từ
dấu đoạn

Related search result for "section-mark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.