Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secrete


/si'kri:t/

ngoại động từ

cất, giấu

(sinh vật học) tiết ra


Related search result for "secrete"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.