Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secretary-bird
secretary-bird
['sekrətri'bə:d]
Cách viết khác:
serpent-eater
['sə:pənt'i:tə]
danh từ
(động vật học) diều ăn rắn


/'sekrətri'bə:d/ (serpent-eater) /'sə:pənt,i:tə/
eater) /'sə:pənt,i:tə/

danh từ
(động vật học) diều ăn rắn

Related search result for "secretary-bird"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.