Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secretary of state


/'sekrətri/

danh từ
bộ trưởng bộ ngoại giao (Mỹ, Va-ti-căng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "secretary of state"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.