Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secretaria


/,sekrə'teəriə/ (secretariate) /,sekrə'teəriət/

danh từ
phòng bí thư
ban bí thư
chức bí thư

Related search result for "secretaria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.