Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secretaire
secretaire
[,sekri'teə]
danh từ
bàn viết (như) secretary


/,sekri'teə/

danh từ
bàn viết ((cũng) secretary)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "secretaire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.