Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
search-warrant
search-warrant
['sə:t∫'wɔ:rənt]
danh từ
giấy phép khám nhà, lệnh khám nhà


/'sə:tʃ,wɔ:rənt/

danh từ
giấy phép khám nhà

Related search result for "search-warrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.