Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrub-team
scrub-team
['skrʌb'ti:m]
danh từ
(thể dục,thể thao) đội gồm toàn những đấu thủ tạp nhạp, đội kém


/'skrʌbti:m/

danh từ
(thể dục,thể thao) đội gồm toàn những đấu thủ tạp nhạp, đội kém

Related search result for "scrub-team"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.