Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrounge
scrounge
[skraundʒ]
ngoại động từ
(thông tục) xoáy, nẫng (lấy, mượn mà không được phép)
ăn cắp, ăn xin
danh từ
on the scrounge
(thông tục) tìm cách mượn hoặc có được cái gì bằng cách tự tiện lấy


/skraundʤ/

ngoại động từ
(từ lóng) ăn cắp, xoáy, nẫng
ăn xin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scrounge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.