Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screenwriter
screenwriter
['skri:n,raitə]
danh từ
người viết kịch bản phim


/'skri:n,raitə/

danh từ
người viết kịch bản phim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.