Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scratch-race
scratch-race
['skræt∫'reis]
danh từ
cuộc chạy đua không chấp


/'skrætʃreis/

danh từ
cuộc chạy đua không chấp

Related search result for "scratch-race"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.