Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrappy
scrappy
['skræpi]
tính từ so sánh
chắp vá; vụn, rời rạc
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) thích cãi cọ; hay gây gỗ


/'skræpi/

tính từ
vụn, rời
thích ẩu đả, thích đánh nhau

Related search result for "scrappy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.