Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrapper
scrapper
['skræpə]
danh từ
(từ lóng) người ẩu đả, người thích ẩu đả


/'skræpə/

danh từ
(từ lóng) người ẩu đả, người thích ẩu đả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scrapper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.