Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scrape-penny
scrape-penny
['skreip'peni]
danh từ
người hà tiện, người bòn nhặt từng xu


/'skrei,peni/

danh từ
người hà tiện, người bòn nhặt từng xu

Related search result for "scrape-penny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.