Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scaup


/'skɔ:p/ (scaup-duck)

/'skɔ:pdʌk/

duck)

/'skɔ:pdʌk/

danh từ

(động vật học) vịt bãi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scaup"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.