Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scarped
scarped
['skɑ:pt]
tính từ
dốc đứng (sườn núi...)


/skɑ:pt/

tính từ
dốc đứng (sườn núi...)

Related search result for "scarped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.