Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satyric
satyric
[sə'tirik]
Cách viết khác:
satyrical
[sə'tirikl]
tính từ
(thuộc) thần rừng


/sə'tirik/ (satyrical) /sə'tirikəl/

tính từ
(thuộc) thần dê

Related search result for "satyric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.