Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satinet
satinet
[,sæti'net]
Cách viết khác:
satinette
[,sæti'net]
danh từ
vải satinet


/,sæti'net/ (satinette) /,sæti'net/

danh từ
vải xatinet

Related search result for "satinet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.