Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satin flower
satin+flower
['sætin'lauə]
Cách viết khác:
satin-pod
['sætin'pɔd]
danh từ
cây cải âm


/'sætin,flauə/ (satin-pod) /'sætinpɔd/
pod) /'sætinpɔd/

danh từ
cây cải âm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "satin flower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.