Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sarong


/sə'rɔɳ/

danh từ

xà lỏn (váy quần của người Mã lai...)


Related search result for "sarong"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.