Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sand-bath




sand-bath
['sænd'bɑ:θ]
danh từ
(hoá học) cái cách cát


/'sændbɑ:θ/

danh từ
(hoá học) cái cách cát

Related search result for "sand-bath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.